Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Судска писарница


Административни и технички послови у суду обављају се у судској писарници у седишту суда, а из разлога целисходности, поједини послови могу се обављати и у судским јединицама.
Радом судске писарнице руководи управитељ писарнице, који истовремено може водити и послове појединих одсека писарнице, док радом одсека руководи шеф одсека под надзором управитеља писарнице.
Радом судске писарнице руководи управитељ писарнице Ирена Волф, 016/242-812 лок.101.

Судска писарница се састоји из следећих одсека:

ОДСЕК ЗА КРИВИЧНЕ ПРЕДМЕТЕ
Шеф кривичне писарнице Негица Цветковић
Уписничар у кривичној писарници Марина Аврамовић
Уписничар у кривичној писарници Маја Стојковић
 
ОДСЕК ЗА ПАРНИЧНЕ ПРЕДМЕТЕ И ПРЕДМЕТЕ ИЗ РАДНИХ ОДНОСА
Шеф парничне писарнице Милена Ђорђевић
Уписничар у парничној писарници Виолета Милошевић
Уписничар у парничној писарници Милена Дојчиновић
Уписничар у парничној писарници Јелена Крстић
Уписничар у парничној писарници Алекса Трајковић
Уписничар у парничној писарници Љиљана Стевић
Референт за поступање по жалбама Александар Михајловић
 
ОДСЕК ЗА ВАНПАРНИЧНЕ ПРЕДМЕТЕ
Шеф ванпарничне писарнице Ана Стојановић
Уписничар у ванпарничној писарници Милан Николић
Уписничар у ванпарничној писарници Данијела Вукашиновић
   
ОДСЕК ЗА ИЗВРШНЕ ПРЕДМЕТЕ
Шеф извршне писарнице Тања Лазић
Уписничар у извршној писарници Славиша Стојановић
Уписничар у извршној писарници Ненад Ђорђрвић
 

Писарница Основног суда у Лесковцу ради са странкама радним данима од 09.30 до 13.30 часова.
Разгледање списа врши се радним данима од 09.30 до 13.30 часова.

Писарница самостално:

 1. ставља потврду правноснажности и извршности одлуке на основу претходне одлуке судије;
 2. оверава потписе, рукописе и преписе, осим исправа намењених за употребу у иностранству;
 3. даје усмена и писана обавештења на основу података из уписника и списа;
 4. прима у облику службене белешке, кратка саопштења, изјаве странака и других заинтересованих лица, о промени адресе, месту боравка и дану пријема одлуке када повратница или доставница није враћена, или кад у њима није назначен дан доставе и слично;
 5. пожурује у случајевима када по налозима није поступљено у одређеним роковима и када за пожуривање није потребна одлука судије.
 6. прегледа писмена и указује странкама на недостатке у складу са својим овлашћењима.
 7. предузима одговарајуће мере да се новчане казне и трошкови поступка и одузета имовинска корист, после издате наредбе суда уредно и брзо наплате;
 8. стара се да се судске таксе правилно наплате и предузима прописане мере у случајевима непоштовања обавезе не плаћања;
 9. стара се да се наплате таксе и трошкови поступка који су били предујмљени из буџетских средстава;
 10. прикупља податке потребне за брисање или одузимање условне осуде;
 11. води посебну евиденцију о роковима у хитним предметима (притворски, извршења пре правноснажности, привремене мере и сл.);
 12. води списак вештака задужених предметима у одређеној материји. Списак предмета у којима се поступци воде на језицима националних мањина, списак предмета корупције и сл.