Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Информатор о раду


ИНФОРМАТОР о раду Основног суда у Лесковцу сачињен је у складу са чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (,,Службени гласник PC“, бр. 120/04, 54/07,104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа (,,Службени гласник PC“, бр.68/10 ).

Сврха Информатора о раду Основног суда у Лесковцу је да тражиоцима информација од јавног значаја омогући што ефикасније остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, кроз упознавање са организациом структуром суда, радом, надлежношћу, овлашћењима и обавезама председника суда, распоредом послова судија, судијских помоћника и осталих запослених у суду, службама суда за поступање по захтевима грађана, овлашћеним особама тих служби, особи задуженој за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, контакт телефонима и осталим информацијама од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Информатор о раду Основног суда у Лесковцу за годину 2022 можете преузети овде.

Информатор о раду 2022: Линк