Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Извештај о раду Основног суда у Лесковцу


Судови сачињавају шестомесечни и годишњи извештај о раду суда по упутству за састављање извештаја о раду судова.
Судови шестомесечне и годишње извештаје о раду судова достављају непосредно вишем суду, Врховном касационом суду, Високом савету судства и министарству
Извештаји о раду из става 1. овог члана сачињавају се према посебним обрасцима и упутствима који су прописани овим пословником и чине његов саставни део.
Председник је овлашћен да поред извештаја из става 1. овог члана самостално сачињава и друге извештаје.

Извештај о раду Основног суда у Лесковцу 2017. годину, можете преузети ovde.pdf

Извештај о раду Основног суда за период од 01.01.2017 ДО 30.06.2017., можете преузети ovde.pdf

Извештај о раду Основног суда за период од 01.01.2017 ДО 30.06.2017., можете преузети ovde.pdf

Извештај о раду Основног суда за период од 01.01.2017 ДО 31.12.2017., можете преузети ovde.pdf

Извештај о раду Основног суда за период од 01.01.2018 ДО 30.06.2018., можете преузети ovde.pdf