Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Парнична писарница


Парнична писарница се налази на првом спрату у згради суда, канцеларија бр. 16.

Писарница Основног суда у Лесковцу ради са странкама радним данима од 09.30 до 13.30 часова.

Разгледање списа врши се радним данима од 09.30 до 13.30 часова.

Управитељ судске писарнице Ирена Мутавџић тел:016/236-789, лок. 103
Шеф парничне писарнице Маја Стојковић тел:016/236-789, лок. 146
Уписничар у парничној писарници Драгица Китановић, тел:016/236-789, лок. 146
Уписничар у парничној писарници Виолета Милошевић тел:016/236-789, лок. 146
Уписничар у парничној писарници Милена Дојчиновић. тел:016/236-789, лок. 146

Странка у парничној писарници може да оствари следећа права:

  • да сазна број предмета
  • име судије коме је предмет додељен
  • све информације о кретању предмета
  • извршити увид у предмет
  • молбом затражити препис или фотокопију писмена који се налазе у списима
  • добити потврду да је покренут спор
  • потврду да није покренут спор за развод брака
  • добити потврду правоснажности и извршности сваке судске одлуке