Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Председник Основног суда у Лесковцу


Законом о судијама („Службени гласник РС“, бр.116/2008 и 104/2009) регулисани су услови за избор и сâм избор председника суда, трајање и престанак функције, разлози за разрешење и поступак доношења одлуке о разрешењеу, као и положај по престанку функције председника суда. Права, овлашћења и обавезе председника суда прописани су Законом о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр.112/2008 и 104/2009) и Судским пословником („Службени гласник РС“, бр.110/09).

Председник суда руководи судском управом и стара се о уредном и благовременом обављању послова у суду. У случају спречености или одсутности, председника суда замењују заменици председника, који су одређени Годишњим распоредом послова.

Поједине послове судске управе председник суда може поверити председницима одељења и другим судијама. Председник суда не може никоме поверити послове: по основу рада, утврђивања годишњег распореда послова, одлучивања о правима из радног односа судског особља у случају кад је то законом одређено, као и удаљењу судија и судија поротника са дужности.

Председник суда овлашћен је да захтева законитост, ред и тачност у суду, отклања неправилности и одуговлачење у раду, стара се о одржавању независности судија и угледу суда и да врши друге послове одређене законом и судским пословником. Председник суда се стара о спровођењу и правилној примени судског пословника, издавањем наредби и упустава, а чију примену надзире Министарство правде, а чије су инструкције и објашњења обавезни за суд.

Председник суда надзире рад судских одељења и службе прегледом уписника и помоћник књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин.

Вршилац функције председника Основног суда у Лесковцу је судија Миодраг Јанковић.

    Заменици вршиоца функције председника суда су

  • Судија Дејан Стаменковић и
  • Судија Оливера Станишић.
    Заменици вршиоца функције председника суда у судским јединицама су:

  • судија Олгица Вукадиновић у судској јединици у Лебану и
  • судија Зоран Милошевић у судској јединици у Власотинцу.