Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Судска управа


Судским пословником, регулише се унутрашње уређење и рад судова у Републици Србији, па се применом истог, обезбеђује уредно и благовремено обављање послова судске управе и других послова важних за унутрашњу орагнизацију и рад суда.

Унутрашња организација и рад суда одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт.

Ови послови организују се тако да суд може своју функцију законито, благовремено и ефикасно остваривати и да се странкама олакша обављање послова у суду и омогући да што пре и са мање трошкова остваре права које им по закону припадају.

Судски пословник доноси министар надлежан за правосуђе уз претходно прибављено мишљење председника Врховног касационог  суда Србије.

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти и којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.

  Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, судским пословиком, а нарочито:

 • уређивање унутрашњег пословања у суду;
 • позивање и распоређивање судија поротника;
 • послови везани за сталне судске вештаке и тумаче;
 • разматрање притужби и представки;
 • вођење статистике и израда извештаја;
 • извршење кривичних санкција;
 • финансијско и материјално пословање суда;
 • овера исправа намењених употреби у иностранству;
 • поступање по захтевима за изузеће и искључење судија;
 • поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном пристипу информацијама од јавног значаја,
 • спровођење и праћење прогрма решавања старих предмета;
 • стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља и судија у суду;
 • доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашње организацију и радне односе и других општих аката којима се уређују унутрашњи односи;
 • послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља;
 • послови управљања судским зградама и непокретностима који се додељује суду на коришћење;
 • послови у вези са наплатом судских такси;
 • други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.

СЕКРЕТАР СУДА

Обавља стручне послове судске управе у складу са Судским пословником и годишњим распоредом послова тако што помаже председнику суда у вршењу послова судске управе, израђује нацрте општих аката суда, води послове који обухватају радне односе, писмено кореспондира са другим државним органима, припрема нацрте одговора по притужбама, води евиденције судија поротника и обавља друге послове по налогу председника суда.

Секретар суда у Основном суду у Лесковцу је Јелена Тасић.