Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Председник суда


Законом о судијама („Сл. Гласник Републике Србије“ бр.116/2008, 58/2009 -одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС и 101/2013) регулисани су услови за избор и сâм избор председника суда, трајање и престанак функције, разлози за разрешење и поступак доношења одлуке о разрешењу, као и положај по престанку функције председника суда. Права, овлашћења и обавезе председника суда прописани су Законом о уређењу судова („Сл. Гласник РС“ бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 – др. закон, 78/2011 – др. закон, 101/2011 и 101/2013) и Судским пословником („Сл. Гласник РС“ бр. 110/2009, 70/2011, 19/2012 и 89/2013)
Председник суда руководи судском управом и стара се о уредном и благовременом обављању послова у суду. У случају спречености или одсутности, председника суда замењују заменици председника, који су одређени Годишњим распоредом послова.
Поједине послове судске управе председник суда може поверити председницима одељења и другим судијама. Председник суда не може никоме поверити послове: по основу рада, утврђивања годишњег распореда послова, одлучивања о правима из радног односа судског особља у случају кад је то законом одређено, као и удаљењу судија и судија поротника са дужности.
Председник суда надзире рад судских одељења и службе прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин.
Председник разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход и предузима одговарајуће мере у складу са законом. Председник је дужан да о основаности притужбе и предузетим мерама писано обавести подносиоца притужбе и председника непосредно вишег суда у року од 15 дана од дана пријема притужбе.
Председник Основног суда у Лесковцу је судија Миодраг Јанковић.
Заменици председника суда су:
Судија Новица Димитријевић и
Судија Жарко Вукашиновић.
Руководилац судске јединице у Власотинцу је судија Жарко Вукашиновић.