Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

„ИНФО-СЛУЖБА“ ОСНОВНОГ СУДА У ЛЕСКОВЦУ


Поштовани суграђани,

Обавештавамо вас да је Основни суд у Лесковцу формирао „Инфо-службу“ за подршку у решавању спорова путем посредовања (медијације) чији је циљ да пружи све релевантне информације грађанима и странкама о могућности постизања мирног решавања спорова.

Све додатне информације које вас интересују можете добити од стране судија Александра Перуновића, Сузане Младеновић, Јелене Станковић, секретара суда Марију Гирић и судије Биљане Милошевић и то:

  • путем телефона 016 242-825, локал 212, 504, 210, 207 и 208
  • путем електронске поште-слањем на е-маил адресу: medijacija@le.os.sud.rs

Посредовање или медијација је поступак мирног вансудског решавања спорног односа у којем стране добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања, уз помоћ једног или више посредника (медијатора) који као неутрална и непристрасна лица коришћењем посебних техника и усмеравањем комуникације између сукобљених страна, помажу у преговорима чији је циљ постизање заједнички прихватљивог споразума о решавању сукоба или спора.

Медијација се може покренути пре или у току судског поступка, као и у току поступка по правним лековима и све до окончања извршног поступка. Поступак медијације је хитан и најчешће се окончава у року 30 – 60 дана.

Медијатор је треће лице, неутрална страна која странама у спору помаже да успоставе комуникацију и пронађу заједничко прихватљиво решење. Медијатор је непристрасан и има једнак третман према свим странама у спору.

Медијатор помаже учесницима да сагледају своје позиције и интересе, помаже да се успостави и води дијалог између страна у поступку. Медијатор нема право да доноси одлуку нити да намеће могућа решења.

Медијатор мора у потпуности да поштује поверљивост поступка, забрањено је да преноси ток медијације, као и своје мишљење ван поступка медијације, а посебно поступајућем судији или надлежном органу.

Поступак посредовања – медијације могућ је у свим спорним односима а нарочито у имовинско – правним односима физичких и правних лица, у породичним, привредним, управним, споровима из области заштите животне средине, потрошачким споровима, као и у свим спорним односима у којима посредовање одговара природи спорних односа, у којима стране могу слободно да располажу и може да помогне њиховом разрешењу уколико законом није прописана искључива надлежност суда или другог органа. Посредовање је могуће и у кривичним и прекршајним стварима у погледу имовинско-правног захтева и захтева за накнаду штете код кривичних дела за која се гони по приватној тужби, као и у радним споровима ако посебним законом није другачије прописано.

ПРЕДСЕДНИК СУДА
Судија Миодраг Јанковић

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ИНФО-СЛУЖБЕpdf

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПРИСТУПАpdf

РЕГИСТАР ПОСРЕДНИКА

У ОС Лесковац отворен је инфо-пулт за медијацију

У Основном суду у Лесковцу  од 14.06.2019-17.06.2019.године, одржана је основна и специјализована обука-Посредовање у потрошачким споровима и споровима у туризму, у организацији Центра за конструктивно решавање спорова у Србији.

Од понедељка 17.06.2019.године, у Основном суду у Лесковцу, доступан је инфо- пулт за медијацију (посредовање у решавању спорова).