Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Извршна писарница


Извршна писарница се налази на првом спрату у згради суда, канцеларија бр. 16.

Писарница Основног суда у Лесковцу ради са странкама радним данима од 09.30 до 13.30 часова.
Разгледање списа врши се радним данима од 09.30 до 13.30 часова.

Управитељ судске писарнице Ирена Мутавџић тел:016/236-789, лок. 103
Шеф извршне писарнице Јелена Милошевић тел:016/236-789, лок. 146
Уписничар у извршној писарници Ана Синадиновић тел:016/236-789, лок. 146
Уписничар у извршној писарници Марина Здравковић тел:016/236-789, лок. 146
    Странка у извршној писарници може да оствари следећа права:

  • да сазна број предмета
  • име судије коме је предмет додељен
  • име судског извршитеља који спроводи извршење у том предмету
  • да ли се предмет налази у календару, или код судије
  • извршити увид у предмет
  • молбом затражити препис или фотокопију писмена који се налази у списима
  • добити потврду правноснажности и извршности сваке судске одлуке

Судски извршитељи налазе се на другом спрату судске зграде у канцеларијама број 21 и број 27.