Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Ванпарнична писарница


Ванпарнична писарница се налази на првом спрату у згради суда, канцеларија бр. 16.

Писарница Основног суда у Лесковцу ради са странкама радним данима од 09.30 до 13.30 часова.

Разгледање списа врши се радним данима од 09.30 до 13.30 часова.

Управитељ судске писарнице Ирена Мутавџић тел:016/236-789, лок. 103
Шеф ванпарничне исарнице Ружица Јовић тел:016/236-789, лок. 146
Уписничар у ванпарничној писарници Милена Ђорђевић тел:016/236-789, лок. 146
Уписничар у ванпарничној писарници Негица Цветковић. тел:016/236-789, лок. 146
    Странка у ванпарничној писарници може да оствари следећа права:

  • да сазна број предмета
  • име судије коме је предмет додељен
  • све информације о кретању предмета
  • извршити увид у предмет
  • молбом затражити препис или фотокопију писмена који се налазе у списима