Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Радно време Основног суда у Лесковцу


Радно време Основног суда у Лесковцу је од 07.30 до 15.30 часова.

У оквиру дневног распореда радног времена, пауза у Основном суду у Лесковцу и судској јединици у Власотинцу је у периоду од 08:30 до 09:00 часова.

Шалтери за пријем и оверу са странкама раде у току прописаног радног времена од 07,30 до 15,30 часова.

Писарница Основног суда у Лесковцу ради са странкама радним данима од 09.30 до 13.30 часова.

Разгледање списа предмета врши се радним данима од 09.30 до 13.30 часова.

Поједине процесне радње у поступку које се сматрају хитним, а не трпе одлагање спровешће се без обзира на прописано радно време као и што ће се започети претрес и рочишта чије би одлагање изазвало непотребне трошкове или одуговлачење поступка завршити након радног времена.

Оним данима када суд не ради, викендом, у дане празника и ноћу, обављаће се само они послови који не трпе одлагање. Председник суда, распоређује судије и судско особље за спровођење истражних радњи, који ће наизменично бити у суду у дане и време кад суд неради или ће бити у приправности да дођу у суд или спроведу увиђај или приме притворна лица када се за то укаже потреба, а о том распореду обавештава се и надлежни јавни тужилац и орган унутрашњих послова.

Започета рочишта, чије би одлагање изазвало непотребне трошкове или одуговлачење поступка, довршиће се и након радног времена.