Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Судије


Закон о судијама („Сл. Гласник Републике Србије“ бр.116/2008, 58/2009 -одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС и 101/2013) регулише: избор судије, поступак за избор, заклетву и ступање на функцију, престанак функције као и жалбу на одлуку о престанку функције.
За судију Основног суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет, положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита, који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције.
У Основном суду у Лесковцу судијску функцију обавља 37 судија.
Судије су распоређене у већа чији број и састав одређује председник суда Горишњим распоредом послова судија који се усваја на седници свих судија до 01.децембра текуће године за наредну годину.
Судије Основног суда у Лесковцу су:

Судије Основног суда у Лесковцу су:

СУДИЈЕ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
1. Судија Драгана Првуловић
2. Судија Горица Стојановић
3. Судија Новица Димитријевић
4. Судија Зоран Стојановић
5. Судија Горан Симић
СУДИЈЕ ПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
1. Судија Горан Станковић
2. Судија Оливера Станишић
3. Судија Сузана Младеновић
4. Судија Момчило Јовановић
5. Судија Оливера Андрејевић
6. Судија Драгана Ранђеловић
7. Судија Небојша Лазић
8. Судија Божидар Јанковић
9. Судија Нада Цакић
10. Судија Весна Цветковић
11. Судија Наташа Васиљковић
12. Судија Јасмина Митровић
13. Судија Миливоје Милићевић
14. Судија Савка Тодоровић
15. Судија Маја Цакић
16. Судија Виолета Младеновић
17. Судија Јелена Стаменковић
18. Судија Жарко Вукашиновић
19. Судија Марија Гирић
20. Судија Емилија Маринковић
21. Судија Милан Димитријевић
22. Судија Марија Пешић
23. Судија Јелена Станковић
24. Судија Јасмина Николић
25. Судија Александра Перишић
26. Судија Наталија Цакић
27. Судија Весна Нешовић
СУДИЈЕ ОДЕЉЕЊА ЗА СПОРОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПОРОДИЧНИХ ОДНОСА
1. Судија Љиљана Башовић
2. Судија Срђан Звездановић
3. Судија Људмила Марковић
СУДИЈЕ ВАНПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
1. Судија Александра Перишић
2. Судија Драган Ивковић
СУДИЈЕ ОДЕЉЕЊА ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ
1. Судија Александра Перишић
2. Судија Биљана Милошевић
3. Судија Драган Ивковић
ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ
1. Судија Часлав Рајковић