Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Седиште и судске јединице


Седиште Основног суда у Лесковцу налази се у судској згради у Лесковцу, у ул. Косте Стаменковића бр.16

Адреса: Косте Стаменковића бр.16 ,16000 Лесковац

Телефон: 016/242-812
016/242-825
Факс: 016/21-44-77
Е-мail: uprava@le.os.sud.rs
Радно време суда: од 7:30 до 15:30, пауза од 8.30 до 9.00
Време пријема странака:
Председник: Средом од 12-15
Пријемно: од 8-14,30
Писарница: од 9,30-13,30

      1. СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ВЛАСОТИНЦУ

Руководилац судске јединице судија Жарко Вукашиновић
Адреса: Ул. Марка Орешковића бр. 3, 16210 Власотинце
Teлефон: 016/875-335 , 016/875-324
Факс: 016/875-118
Е-маил: zarko.vukasinovic@le.os.sud.rs
Жиро рачун за таксe: 840-29658845-44

Сходно чл.3 ст.1 тач.32 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС“ бр.101/2013), основан је Основни суд у Лесковцу за територију Општина Власотинце и Црна Трава и за град Лесковац, са судском јединицом у Власотинцу.