Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Кривична писарница


Кривична писарница се налази на првом спрату у згради суда, канцеларија бр. 15.

Управитељ судске писарнице Ирена Мутавџић тел:016/236-789, лок. 103
Шеф кривичне писарнице Живкица Цветковић тел:016/236-789, лок. 174
Уписничар у кривичној писарници Тања Лазић тел:016/236-789, лок. 174
Уписничар у кривичној писарници Марина Аврамовић. тел:016/236-789, лок. 174
Референт у кривичној писарници Живојин Тасић. тел:016/236-789, лок. 174
    Странкa се у кривичној писарници може информисати о следећим стварима:

  • броју предмета
  • имену судије којем је предмет додељен у рад
  • све информације о кретању предмета
  • разгледање и преписивање списа
  • молбом затражити препис или фотокопију писмена који су у предмету

Кривична писарница издаје уверења да се против лица не води кривични поступак и да лице није под истрагом.

Предаја захтева за издавање овог уверења се врши на пријемном шалтеру, а подизање готовог уверења је такође на пријемном шалтеру, у времену од 13:00 до 14:30 часова.

Образац захтева можете преузети овде. pdf

Такса за се не плаћа уколико се уверење тражи ради запослења и остваривања права из пензијског осигурања.

Такса за издавање уверења износи 290,00 динара.

Такса се не плаћа уколико се уверење издаје ради остваривања права на додатак на децу или ради остваривања права из здравственог, инвалидског или пензијског осигурања, као и за заснивање радног односа.

Уверење се издаје за територију за коју је надлежан Основни суд у Лесковцу.