Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Јавно достављање


Обавештење о отварању стечајног поступка
Решењем Привредног суда у Лесковцу СТ.бр. 11/2017 од 17. 12. 2018. године отворен је стечајни поступак над стечајним дужником “ДРВОПРОМЕТ” ДОО из Лесковца, Ул. 1 Мај бр. 130, ПИБ 100410952, МБ 07367970. За стечајног управника именован је Дејан Петковић из Лесковца.

Обавештењеpdf

Олгица Матић
ул. Јурице Рибара бр. 9, 36000 Краљево

Поштована,
Основном суду у Лесковцу, председнику суда, дана 11. 10. 2018. године, поднели сте захтев на слободан приступ информација од јавног значаја, ближе наведеним у самом захтеву. Председник Основног суда у Лесковцу, судија Миодраг Јанковић, упознао се са предметом Вашег захтева, те Вас на основу тога обавештавамо о следећем:

Достава информација од јавног значајаpdf

Основном суду у Лесковцу, дана 24. 02. 2018. године у 11,57 часова, путем електронске поште поднет је захтев за приступ информацијама од јавног зачаја, са позивом на члан 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, којим се захтева достављање тражених информација електронском или редовном поштом, односно стављање на увид одређених докумената, а као тражилац информације означен је Марјан Ивановић из Ниша, ул. Мишарска бр. 19, односно у пропратном допису Агенција Ивановић Ниш. Предцедник Основног суда у Лесковцу, судија Миодраг Јанковић, упознао се са предметом поднетог захтева, те Вас обавештавамо о следећем.

Упутсво о допуниpdf
Решењем Привредног суда у Лесковцу Ст.бр. 2/2018 од 13. 02. 2018. године отворен је стечајни поступак над стечајним дужником ДОО “ПОРЕЧЈЕ-ВУЧИЈЕ”, ул. Косте Ѕтаменковића бр.10. За стечајног управника именована је Агенција за лиценцење стечајних управника из Београда, а за повереника стечајног управника Ценић Вецислав из Лесковца. У прилогу вам достављамо Решењео покретању стечајног поступка.
Обавештењеpdf

Јавни извршитељ Александра Антић у извршном поступку извршног повериоца Роланд Хифман, Ратзебург, Немачка, Слађана Хофман, Ратзебург, Немачка, чији је помоћник адв.Зоран Миленковић, Лесковац, Цара Лазара 27, против извршног дужника Николас Омеровић, 16000 ЛЕСКОВАЦ ул. Дубочица бр. 86, ЈМБГ 0609988740084, Станимир Омеровић. 16000 ЛЕСКОВАЦ ул. Дубочица бр. 86, ЈМБГ 2009964740024, Гордана Омеровић, 16000 ЛЕСКОВАЦ ул. Дубочица бр. 86, ЈМБГ 1510964745066, ради истицања на интернет страници суда у складу са чл.83 Закона о парничном поступку.
Обавештењеpdf

Јавни извршитељ Ненад Гвоздановић, поступајући по извршном поступку
Извршних повериоца “PROCREDIT BANK” A.D Београд (Нови Београд), Београд – Нови Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 17. МБ 17335677, ПИБ 100000215, чији је помоћник адв.Горан Гајић, Крушевац, Трг Фонтана 14/12, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ И КОНСАЛТИНГ “EOS MATRIX” D.O.O. Београд, Нови Београд, ул. Милутина Миланковића 1И, спрат 3. NAVIGATOR BUSINESS CENTAR 2, MБ 17571397, ПИБ 10351873, против
Извршних дужника Весна Јовановић – Митић, Лесковац, ул. Јована Цвијића бр. 067, ЈМБГ 2804959740037

ПРИЛОГ: – Закљуцак о додели непокретности ИИБ 647/20 од 08.06. 2022. године. Прилогpdf